Betingelser

Ansvarsfordeling / grensesnitt.

Vi vil her påpeke noen områder/leveranser som vi ikke har kalkulert i vår pris.

Ansvaret for følgende oppgaver vil ligge på oppdragsgiver:

 • Strøm - Ta alltid kontakt i god tid angående hva strøm som er tilgjengelig.
 • Gaffeltruck - hvis leie av vår scene blir aktuelt.
 • Lift - som rekker til arenaens høyeste punkt.
 • Tilfredsstillende vakthold av utstyret i periodene det ikke er betjent.
 • On-site tilfredsstillende lagringsplass for tomgods og reservedeler
 • Hotell til våre teknikere
 • Kost til våre teknikere i hele perioden
 • Alle arbeidstider baserer seg på dager inntil 10 timer (inkl lunch og middag) hvor ikke annet er oppgitt. Om dagsplanene legger opp til lengre dager vil dette komme som et tillegg
 • Generelt
 • Disse betingelsene er gjeldene fra 01.01.2022 og erstatter alle tidligere utleiebetingelser såfremt ikke annet er skriftlig avtalt. Utleiebetingelsene ansees som lest og godtatt av kunden ved kontraktinngåelse. Fusa Lyd & Lys AS sitt utstyr skal ikke under noen omstendigheter brukes på en slik måte at det kan skade Fusa Lyd & Lys AS sitt omdømme.

  • Bærehjelp

  FLL leverer på gateplan om ikke annet er avtalt. Kunden sørger selv for bærehjelp, minimum 2 mann om ikke annet er avtalt. I de tilfeller bærehjelpen uteblir eller er uskikket til å arbeide, blir leietager holdt økonomisk ansvarlig tilsvarende. kr. 1500,- pr 4,5 time for manglende bærehjelp på dagtid (07.00-17.00) og 2500,- pr 4,5 time for manglende bærehjelp på kvelds/ nattestid (17.00-07.00).Bærehjelp regnes som uteblitt ved forsinkelse på mer enn 30minutter (satser er oppgitt pr. bærehjelp). Kunden må gi beskjed i god tid dersom det er vanskelige adkomstmuligheter for utstyr (trapper, lange ganger etc.) og sørge for tilstrekkelig bærehjelp.

  • Tilbud

  Tilbud er kun gjeldene i 14 dager fra tilbud oversendes kunde om ikke annet er avtalt skriftlig. Tilbud som ikke er akseptert innen 48 timer før utleieperiodens begynnelse kan uten forvarsel kanselleres av Fusa Lyd & Lys AS.

  • Levering

  Utstyret er å anse som levert når det er stilt til disposisjon på Fusa Lyd & Lys AS sitt lager på avtalt tidspunkt og risikoen for utstyret er helt og fullt på leietaker inntil utstyret er levert tilbake inne på Fusa Lyd & Lys AS sitt lager til avtalt tid i en slik tilstand at skade på utstyret ikke kan oppstå uten menneskelig inngripen. o Leietaker plikter å melde fra til utleier umiddelbart dersom det oppdages mangler i leveransen eller feil på utstyr.

  • Retur

  Alt utstyr skal leveres tilbake Fusa Lyd & Lys AS sitt lager innen kl. 12.00 den dagen leieperioden opphører. Alt utstyret skal leveres tilbake i samme stand som da det ble utlevert ved leieperiodens begynnelse. Enhver modifikasjon av utstyret er forbudt uten skriftlig avtale. Kunden faktureres de kostnader Fusa Lyd & Lys AS har som følge av forsinket eller mangelfull levering. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til reparasjoner, kveiling av kabler, manglende demontering og vask, samt innleie av tilsvarende utstyr for å erstatte manglende utstyr ved behov. Utstyr som ikke er tilbakelevert innen 7 dager fra utleieperiodens slutt ansees som mistet eller stjålet og Fusa Lyd & Lys AS forbeholder seg retten til å politianmelde stjålet utstyr uten å videre varsle leietaker. Ved manglende eller stjålet utstyr faktureres leietaker veiledende nypris for likt eller tilsvarende produkt, samt alle andre tilkommende kostnader. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til fraktkostnader, merkekostnader, emballeringskostnader og monteringskostnader.

  • Betaling

  Betaling skal skje kontant ved henting av utstyr med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved etterskuddsfakturering skal avtalt beløp være Fusa Lyd & Lys AS i hende innen 7 dager etter utleieperiodens begynnelse med mindre annet er skriftlig avtalt. Fusa Lyd & Lys AS godtar kun betaling i norske kroner (NOK). Ved forsinket betaling belastes kunden med etterskuddsrente etter gjeldene satser.

  • Endring av avtale/avbestilling

  Ved avbestilling av godtatt tilbud før starten av avtalt leieperiode forbeholder Fusa Lyd & Lys AS seg retten til å fakturere alle irreversible avtalte kostnader og allerede utført arbeid. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til innleid arbeidskraft, innleid utstyr, biler og spesialbestillinger som goboer, molton eller annet. Ved avbestilling mindre enn 48 timer før leieperiodens begynnelse vil hele leiebeløpet bli fakturert i sin helhet. Dersom kunden ønsker å forlenge leieperioden må dette godkjennes av Fusa Lyd & Lys AS. Dersom utstyret er planlagt brukt i den forlengede perioden, blir kunden belastet for de kostnader Fusa Lyd & Lys AS måtte ha for å skaffe tilsvarende utstyr til veie.

  • Mislighold

  Ved mislighold av disse betingelser kan Fusa Lyd & Lys AS til en hver tid kreve utstyret tilbakelevert eller hente utstyret for leietakers regning og risiko. Leietaker er alene ansvarlig for skader som følge av feil på strømnett eller andre ting Fusa Lyd & Lys AS sitt mannskap tar for gitt er merket i henhold til lovverk og forskrifter.

  • Erstatning ved manglende eller mangelfull levering

  Fusa Lyd & Lys AS sin erstatningsplikt ved manglende eller mangelfull leveranse er i alle tilfeller begrenset til reduksjon/frafallelse av avtalt leiesum.

  • Fremleie

  Leid utstyr skal ikke under noen omstendigheter fremleies uten skriftlig godkjenning av Fusa Lyd & Lys AS. Fusa Lyd & Lys AS har eiendomsretten over utstyret gjennom hele leieperioden og eiendomsretten for utstyret kan ikke under noen omstendigheter overføres til andre.

  • Ansvar og risiko (forsikring)

  Kunden bærer det hele og fulle ansvaret for utstyret i hele leieperioden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til forsikring og skader på fremmed eiendom.

  • Parkering

  Leietaker plikter å stille med hensiktsmessige parkeringsfasiliteter til Fusa Lyd & Lys AS sine biler i umiddelbar nærhet av produksjonslokasjonen gjennom hele leieperioden dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Fusa Lyd & Lys AS viderefakturerer kunden alle kostnader knyttet til parkeringsavgifter, samt bøter som følge av feil eller mangelfull informasjon om parkeringsfasiliteten.

  • Kost/Losji

  Kunden plikter å stille til disposisjon egnet kost og losji for Fusa Lyd & Lys AS sitt mannskap. Dette inkluderer innleid arbeidskraft Fusa Lyd & Lys AS stiller med. Det skal serveres mat minimum hver fjerde time. Det skal også være enkel tilgang på toalettfasiliteter samt drikkevann under hele leieperioden. Der overnatting er nødvendig skal det stilles til disposisjon et rom til hver person med mindre annet er skriftlig avtalt. Dersom leietaker ikke kan oppfylle disse betingelsene skal ansvarlig prosjektleder hos Fusa Lyd & Lys AS underrettes uten opphold. Fusa Lyd & Lys AS vil fakturere NOK 250,- eks.mva pr person pr 8. time ved uteblitt kost, og leietaker står selv inne for alle kostnader og forsinkelser som måtte oppstå som følge av dette. Kunden må stille med overnatting til alt FLL personell på alle oppdrag der det er mindre enn 8 timer fra en dag er slutt til neste dag begynner. Minimum tidsperioden må også være inklusive evt opprigg, nedrigg og eventuelt transport.

  • Spesielle krav ved leie av scener

  Leietaker må stille med mat, drikke, toalettfasiliteter til alle Fusa Lyd & Lys AS sine mannskaper og overnatting til disse der det er et behov. Ved leie av større utendørsscener må leietaker stille med truck og lift etter behov. Det må også være mulig for Fusa Lyd & Lys AS sine store biler å kunne kjøre helt frem til der scenen skal stå samt tømme bilene samt ha snuplass for disse. Der det ikke brukes nivelerbart scenegulv må underlaget der scenen skal stå være flat og jevn uten helning. Ved leie av utendørsscener tåler slike scener vind inntil 12 m/s og taket må senkes dersom vinden overstiger dette. Fusa Lyd & Lys AS kan ikke belastes for noen form for tap eller kostnader dersom taket må senkes selv om dette skjer før eller under en produksjon.

  1. ​Hvis arrangementet avlyses pga. dårlig vær, er leveringen utført så lenge utleier er tilstede til avtalt tid med avtalt utstyr.
  2. Hvis transportkostnadene økes pga. værforhold skal de betales av leietaker.
  3. Ved vind på 12m/sek eller mer er det opp til utleiers representant å avgjøre om scenekonstruksjonen bør endres eller tas ned - evnt. om scenen og tilhørende områder bør evakueres.
  4. En utendørsscene er ikke garantert å være sikker i alle værsituasjoner. Utleier tar ikke på seg noe ansvar for artister eller tredjeparts utstyr.
  5. Leietaker er ansvarlig for artister og medvirkendes sikkerhet på scenen.
  6. Ved svikt på utleiers utstyr grunnet vær kan det ikke kreves reduksjon i leien dersom utleier prøver å få utstyret operativt innenfor rimelighetens grenser.
  • Forhold utenfor FLL sin kontroll

  Fusa Lyd & Lys AS bærer intet ansvar eller risiko ved manglende eller forsinket levering som følge av forhold utenfor Fusa Lyd & Lys AS sin kontroll. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til naturkatastrofer, terror, streik eller annen arbeidskonflikt, mangelfull eller skadet infrastruktur eller brann. Fusa Lyd & Lys AS plikter å informere sin kunde uten opphold dersom det fremkommer informasjon som gjør at leieforholdet ikke kan oppfylles i henhold til avtale. Fusa Lyd & Lys AS forbeholder seg retten til å avlyse og evakuere ethvert arrangement der Fusa Lyd & Lys AS sitt utstyr blir brukt dersom det foreligger eller oppstår forhold som gjør det sikkerhetsmessig uforsvarlig å gjennomføre arrangementet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til feil bruk av utstyr, væromslag og vind, manglende nødutganger eller andre byggtekniske forhold, opptøyer eller trengsel samt trusler eller vold mot Fusa Lyd & Lys AS sitt mannskap.

© 2012 - 2022 Fusa Lyd & Lys AS
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!